Choď na obsah Choď na menu
 


Temy kvalifikačných prác na KKFD a obsah vyučovaných predmetov

5. 10. 2009

 

upozornenie pre všetkým študentov (vrátane PhD štúdia)

podľa novej všeobecnej a internej úpravy sa mení a rigoroznejšie určuje obsah a formálna úprava všetkých druhov záverečných prác. Obrátťe sa urýchlene na svojho školiteľa, alebo sa ihneď informujte na katedre. Čas beží a zrejme bude skrátený čas na odovzdávanie prác Bc. a Mgr. štúdia, pre zavedenie systému overovania originality. Detaily nájdete v prílohe rozkazu Rektora A PZ č. 14/2010, ako aj Metodického pokynu MŠ č. 14. Šablóna a ostatné podklady sú k dispozícii na stránke Min. školstva a budú od 15.2. 2010 aj na verejnej stránke Akadémie PZ, spolu s prístupom do systému a návodom.

 vedúci katedry:  doc. JUDr. Jozef Meteňko

 Schválenie tém kvalifikačných prác akademický rok 2010/2011 a v nasledujúcich rokoch sa deje prostredníctvom školského sytému MAIS, tu súpublikované len koncepty návrhov a problematík, ktoré má uáijem riešiť katedra.

Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín
 
1  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 831
 
ŠVOČ   - témy – budú spoločné pre stupeň Bc a Mgr
 
 1. Individualizácia osôb podľa stôp chrupu
 2. Využitie odtlačkov uší v kriminalistickej praxi
 3. Identifikačné skúmanie vo fonoskopii
 4. Kriminalistické skúmanie papiera ako hlavného prvku technickej ochrany listín
 5. Špeciálne druhy kriminalistickej fotografie a jej využitie v policajnej praxi
 6. Zaisťovanie a skúmanie mikrostôp
 7. Analýza krvných obrazcov a jej využitie v kriminalistike
 8. Automatizácia a čipové technológie v kriminalistickej analýze DNA
 9. Zviditeľňovanie latentných daktyloskopických stôp a ich využiteľnosť naDNA analýzu
 10. Význam a využitie forenznej tafonómie v kriminalistike
 11. Pamäťová stopa v kriminalistike
 12. Operatívno-taktické evidencie v kriminalistike
 13. Previerka verzií kriminalistickými metódami
 14. Prehliadka motorových vozidiel
 15. Rekognícia podľa reči
 16.  Zásady previerky výpovede na mieste
 17.  Analýza právnych základov zabezpečenie znaleckého skúmania v SR
 18. Posudzovanie technickej odbornosti a spôsobilosti subjektu znaleckého skúmania a kriminalistickej expertízy
 19. Posudzovanie technickej odbornosti a spôsobilosti subjektu odborného skúmania a kriminalistickej expertízy
 20. Odborné a právne zhodnotenie znalostného potenciálu kriminalistického technika
 21. Základy psychológie výsluchu
 22. Postavenie agresológie vo forenznej psychológii
 23. Neverbálna komunikácia – využitie v kriminalistike
 24. Teória odrazu – v kriminalistickom skúmaní
 25. Kriminalistická fotografia ako metóda skúmania v kriminalistickej technike
 26.  Kriminalistické hľadiská modelovania v kriminalistike
 27. Kriminalistická verzia a logika
 28.  Základné zásady kriminalistiky
 29. Kriminalistické zbierky
 30. Metódy kriminalistickej dokumentácie vo svete
 
Témy bakalárskych prác:
 
 1. Kriminalistickotechnické skúmanie ľudského hlasu
 2. Kriminalistickotechnické skúmanie objektov kriminalistickej balistiky.
 3. Využitie stôp po pneumatikách motorových vozidiel v kriminalistickej praxi
 4. Písmoznalectvo verzus grafológia
 5. Fotodokumentácia miesta činu
 6. Kriminalistické skúmanie textilných vlákien
 7. Význam a využitie variability Y chromozómu v kriminalistike
 8. Možnosti využívania detailov 3. úrovne v kriminalistickej daktyloskopii
 9. Zaisťovanie daktyloskopických stôp na miestach požiarov
 10. Kriminalistické zabezpečenie znaleckého skúmania
 11. Právne a kriminalistické zabezpečenie kriminalistickej expertízy
 12. Posudzovanie technickej odbornosti a spôsobilosti subjektu kriminalistickej expertízy
 13. Analýza a možnosti právnej úpravy kriminalistických expertíz
 14. Možnosti subjektívneho kriminalistického skúmania pachu
 15. Možnosti objektívneho kriminalistického skúmania pachu
 16. Objektívnosť kriminalistickej metódy
 17. Presnosť kriminalistickej metódy
 18. Hodnotenie kriminalistickej metódy
 19. Kritéria na kriminalistické metódy
 20. Objektívnosť a subjektívnosť vybranej kriminalistickej metódy
 21. Skupinové znaky digitálnych stôp
 22. Individualizujúce znaky digitálnych stôp
 23. Kriminalistická fotografia ako nositeľ informácie
 24. Falzifikácia a jej využitie v kriminalistickom skúmaní
 25. Využívanie kriminalistickej verzie v objasňovaní
 26. Druhy kriminalistickej dokumentácie v právnom poriadku SR a vo svete
 27. Kriminalistická verzia ako logická  metóda
 28. Kriminalistické hľadiska kriminalistickej digitalizovanej dokumentácie
 29. Právne hľadiska kriminalistickej digitálnej dokumentácie
 30. Možnosti skúmania pamäťových stôp
 31. Kriminalistický evidenčný systém
 32. Teória a tok kriminalistickej informácie
 33. Rekognícia osôb podľa zvláštnych znamení
 34. Osobná prehliadka – súčasné problémy
 35. Psychológia konfliktu pri konfrontácii
 36. Homicídium – forezné hľadiská
 37. Intuitívne a profesionálne psychologické profilovanie
 38. Znalecký posudok vo foreznej psychológii
 39. Analýza motivácie organizovaného páchateľa v psychologickom profilovaní
 
 
Témy diplomových prác:
 
 1. Kriminalistickotechnické skúmanie objektov odrážajúcich sa vo zvukových záznamoch.
 2. Možnosti identifikácie osôb na základe tvaru ucha a jeho odtlačku
 3. Identifikácia osôb na základe biomechanického obsahu trasologických stôp
 4. Kriminalistické skúmanie strojového písma a tlačiarní
 5. Technická ochrana dokladov SR
 6. Kriminalisticko-fotografická expertíza
 7. Využitie metód rekonštrukcie tváre z lebky pri identifikácii kostrových nálezov
 8. Kriminalistické metódy a biometrické systémy na rozoznávanie a porovnávanie tvárí
 9. Kriminalistická trichologická expertíza
 10. Právne kritéria technickej odbornosti a spôsobilosti subjektu znaleckého a odbornéhoskúmania a kriminalistickej expertízy
 11. Možnosti a perspektívy právneho zhodnotenie znalostného potenciálu kriminalistického technika
 12. Analýza normatívnej úpravy a perspektívy právnej úpravy kriminalistických expertíz
 13. Kriminalistika a právny systém európskych krajín
 14. Kriminalistika a právny systém EU
 15. Kriminalistika a právny systém USA
 16. Kriminalistika a právny systém rusky hovoriacích krajín
 17. Kriminalistika a právne systém vo svete
 18. Kriminalistika a právny systém SR
 19. Forenzné vedy v právnom systéme SR
 20. Právne dôsledky subjektívneho kriminalistického skúmania pachu
 21. Právne dôsledky objektívneho kriminalistického skúmania pachu
 22. Právne dôsledky kriminalistickej identifikácie
 23. Logické a štatistické hodnotenie kriminalistickej identifikácie
 24. Individualizácia objektov pomocou digitálnych stôp
 25. Dôkazný prostriedok vo vzťahu ku kriminalistickej stopy
 26. Dôkaz vo vzťahu ku kriminalistickej stopy
 27. Kriminalistická fotografia ako nositeľ právneho dôkazu
 28. Verifikácia a jej využitie v kriminalistickom skúmaní
 29. Verifikácia a falzifikácia v kriminalistickej dokumentácii
 30. Kriminalistické hľadiská dôkaznej hodnoty kriminalistickej fotografie
 31. Právne a kriminalistické hľadiska komunikačnej kriminality
 32. Kriminalistická expertíza – história
 33. Vývojové a metodologické hľadiska kriminalistickej informatiky
 34. Formy kriminalistickej dokumentácie
 35. Odborné skúmanie
 36.  Metodológia kriminalistiky
 37. Možnosti dokazovania pomocou pamäťových stôp
 38. Perspektívne možnosti tvorby kriminalistických a iných evidencií
 39. Perspektívne možnosti využívania (kriminalistických a iných) evidencií
 40.  Kriminalistický informačný systém
 41. Nekriminalistické informačné systémy využiteľné v kriminalistike
 42.  Teória odrazu – v právnom hodnotení a právnej teórii
 43.  Využívanie kriminalisticko-technických metód v skrátenom vyšetrovaní
 44. Využívanie kriminalisticko-taktických metód v skrátenom vyšetrovaní
 45. Behaviorálne teórie agresivity
 46. Možnosti psychologického profilovania páchateľa sériovej majetkovej trestnej činnosti
 47. Ontogenéza vo forenznej psychológii
 48. Modely motivácie kriminálneho správania
 49. Konfrontácia medzi svedkom a obvineným
 50. POLDAT a jeho využívanie v kriminalistike
 51. Kriminalistické hľadiská výsluchu obete trestného činu znásilnenia
 52. Výsluchové situácie a možnosti ich riešenia.
 53. Pôsobenie na osobu, ktorá vypovedá nepravdivo
 54. Skrytá rekognícia
 55. Skupinové prehliadky
 56. Previerka výpovede na mieste a rekonštrukcia – spoločné a rozdielne znaky
 57. Rekognícia vecí – súčasné problémy
 
 
 
Výber tém doktorandských dizertačných prác v oblasti Kriminalistika a forenzné vedy
 
Školiteľ doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
Informačné kriminalistické systémy
Expertné a informačné zdroje v kriminalistike a využívania kriminalistických evidencií.
Pamäťové stopy a ich skúmanie v kriminalistike.
Modelovanie v kriminalistickom skúmaní.
Komunikácia ako metóda vyhľadávania pamäťovej stopy.
Dokumentácia ako metóda zaisťovania pamäťovej stopy.
Metodologické problémy v teórii kriminalistky    
Stopy v kriminalistickej taktike
Exaktnosť kriminalistických metód
Metody a taktika tvorby kriminalistických verzií
Biometrická identifikácia osob
Autentifikácia a identifikácia v kriminalistike
 
 
Výber tém doktorandských dizertačných prác pre výskumné úlohy v oblasti Policajné vedy:
 
Školiteľ doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD
Štrukturálne a systémové koncepcie policajných vied 
Metodologické problémy policajných vied
Metódy policajných vied a skúmanie v policajných vedách
Metódy policajných vied a skúmanie policajných služieb
Historické tendencie v policajnom poznávaní
Historia a koncepcie policajných služeb
Historia policajných činností na Slovensku
Metódy a postupy v policajných činnostiach
Policajné činnosti v službe kriminálnej polície
Policajné činnosti v službe poriadkovej polície
Policajné činnosti v službe dopravnej polície
Policajné činnosti v službe cudzineckej polície
Policajné činnosti v službe vyšetrovania
 
 
 
2 Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 832
 
KKFD realizuje výučbu v bakalárskom a magisterskom stupni v tomto študijnom odbore
 
študenti predmetu "Kriminalistika" (EX) si môžu voliť témy seminárnych prác zo všetkých tém uvedených nižšie pre program 832, ako témy ŠVOČ, diplo. a rigo, v rozsahu minimálne 10 000zn., a minimálne 5 zdrojov uvedených plne pod čiarou i v zozname literatúry, z toho jeden zahraničný (mimo českého).
 
ŠVOČ   - témy pre stupeň Mgr
 
1.            Právna úprava znaleckej činnosti.
2.            Klasifikácia drog a toxických látok z hľadiska súdneho lekárstva.
3.            Metódy somatoskopickej expertízy.
4.            Vzťah súdnej psychiatrie a policajných vied.
5.            Symptómy mentálnej retardácie.
6.            Psychologické zvláštnosti konfrontácie.
7.            Popisovanie objektov z hľadiska súdneho lekárstva.
8.            Kriminalistické skúmanie trichologických stôp.
9.            Význam a perspektívy rozvoja kriminalistickej a forenznej antropológie.
10.        Závislosť od alkoholu a od iných látok. 
11.        Súdne znalectvo a jeho historický vývoj.
12.        Druhy mechanických poraní a rán.
13.        Posudzovanie strelných rán, ranivý účinok strely.
14.        Posudzovanie úrazov v cestnej premávke.
15.        Psychoreaktívne stavy.
16.        Využitie poznatkov z forenznej psychológie v policajnej praxi.
17.        Psychická regulácia činnosti a správania sa vypočúvaného v priebehu výsluchu.
18.        Zaisťovanie podkladov pre znalecké skúmanie.
19.        Zaisťovanie stôp a postup expertov na mieste kostrového nálezu.
 
Témy diplomových prác:
 
1.            Práca súdneho lekára na mieste činu.
2.            Psychické determinanty sociálneho zlyhania.
3.            Možnosti posudzovania jednotlivých druhov násilnej trestnej činnosti.
4.            Typológie osobnosti páchateľov sexuálnej trestnej činnosti.
5.            Určovanie druhovej príslušnosti, veku nálezu, počtu jedincov a uloženia kostry.
6.            Určovanie veku a pohlavia z kostry a fyzických charakteristík z kostry.
7.            Určovanie patologických anomálií a stôp fyzického násilia z kostry, identifikácia kostrového nálezu.
8.            Spolupráca súdneho psychiatra s jednotlivými zložkami polície.
9.            Psychopatie a psychoreaktívne poruchy.
10.        Význam poznania príznakov najfrekventovanejších psychopatologických zmien.
11.        Psychiatrické aspekty niektorých špecifických druhov trestnej činnosti.
12.        Možnosti posudzovania jednotlivých druhov násilnej trestnej činnosti.
13.        Typológie osobnosti páchateľov sexuálnej trestnej činnosti.
14.        Vybrané násilné trestné činy a ich forenznopsychologické posudzovanie.
15.        Koncepcie osobnosti páchateľov trestnej činnosti.
16.        Analýza motivácie konkrétneho trestného činu.
17.        Forenznopsychologická expertíza.
18.        Viktimologické aspekty sexuálne motivovanej trestnej činnosti.
19.        Zástoj sugescie a sugestibility vo výsluchu.
20.        Účasť forenzného psychológa ako znalca v procese kriminalistického skúmania.
 
 
3 Rigorózne práce pre komisiu Kriminalistika
 
1.   Právne a kriminalistické zabezpečenie znaleckého skúmania
2.   Právne a kriminalistické zabezpečenie kriminalistickej expertízy.
3.   Právne a technické posudzovanie odbornosti subjektu znaleckého a odborného skúmania a kriminalistickej expertízy
4.   Odborné a právne zhodnotenie znalostného potenciálu kriminalistického technika
 1. Právna úprava kriminalistických expertíz
 2. Kriminalistika a forenzné vedy v právnom systéme SR
7.  Jazyková expertíza kriminalistických stôp
 1. Možnosti subjektívneho a objektívneho kriminalistického skúmania pachu a ich právne dôsledky
 2. Právny význam a logický postup kriminalistického experimentu
 3. Právne dôsledky a logické hodnotenie kriminalistickej identifikácie
 4. Toxikologické skúmanie pre účely trestného konania
 5. Súdno-lekárske skúmanie pre účely trestného konania
 6. Individualizácia objektov pomocou digitálnych stôp
 7. Kriminalistická a právna charakteristika dopravných nehôd
 8. Právny význam kriminalistickej stopy
 9. Kriminalistická fotografia ako nositeľ trestno-právneho dôkazu
 10. Verifikácia a falzifikácia a ich využitie v kriminalistickom skúmaní
 11. Verifikácia a falzifikácia v kriminalistickej dokumentácii
 12. Právna analýza dôsledkov kriminalistického skúmania stôp uší.
 13. Právne a kriminalistické hľadiská dôkaznej hodnoty kriminalistickej fotografie
 14. Právne a kriminalistické hľadiska komunikačnej kriminality
 15. Kriminalistická stopa ako základ kriminalistického dokazovania
 16. Metóda pachových konzerv
 17. Kriminalistická expertíza
 18. Právne a logické hľadiska kriminalistickej informatiky
 19. Kriminalistické možnosti využívania kriminalistickej verzie v objasňovaní
 20. Spôsoby a formy kriminalistickej dokumentácie v právnom poriadku SR a vo svete
 21. Právne a kriminalistické hľadiska kriminalistickej digitálnej dokumentácie
 22. Odborné skúmanie
30.  Metodológia a systém metód kriminalistiky
31.  Možnosti skúmania a dokazovania pomocou pamäťových stôp
 1. Kriminalistická verzia ako  metóda kriminalistiky
 2. Perspektívne možnosti tvorby a využívania kriminalistických a iných evidencií
 3. Kriminalistická zbierka, kriminalistický informačný systém, kriminalistický evidenčný systém
 4. Teória a tok kriminalistickej informácie a kriminalistické informačné systémy
36.  Trestnoprávne a kriminalistické hľadiská objasňovania moderných druhov súčasnej kriminality.
37.  Kriminalistická verzia a logika
38.  Kriminalistická fotografia ako metóda kriminalistickej techniky
39.  Kriminalistické a trestnoprávne hľadiská modelovania v kriminalistike
40.  Vplyv komunikačnej a informačnej kriminality na rozvoj kriminalistiky
41.  Teória odrazu – v právnom hodnotení a kriminalistickom skúmaní
42.  Základné zásady kriminalistiky
 1.  Využitie vybraných kriminalisticko-technických metód v skrátenom vyšetrovaní

 

 

 

Kriminalistika II obsah výučby:

 

Zameranie na skúšku z Kriminalistika II
3. ročník Bc.
 
 
1.       Podstata, význam a taktika vykonania obhliadky vecí.
2.       Príprava a vykonanie výsluchu páchateľa objasňovanej udalosti.
3.       Podstata a druhy kriminalistických verzií v procese objasňovania.
4.       Podstata prípravy a taktika vykonania previerky výpovede na mieste.
5.       Plánovanie a organizácia procesu objasňovania.
6.       Pojem, podstata a druhy prehliadky, taktika výkonu domovej prehliadky.
7.       Základné zásady a druhy kriminalistickej dokumentácie.
8.       Príprava a taktika vykonania rekognície veci.
9.       Zvláštnosti prípravy a vykonania výsluchu maloletých poškodených.
10.    Podstata a druhy rekonštrukcie.
11.    Taktické postupy prípravy a vykonania experimentu.
12.    Podstata, význam a využívanie expertízy v procese objasňovania.
13.    Podstata a zvláštnosti obhliadky listín a dokumentov, hodnotenie a využívanie jej výsledkov.
14.    Štádia a taktické postupy vedenia výsluchu.
15.    Taktika prípravy a vykonania rekognície osoby in natura a podľa modelov.
16.    Podstata a taktika vykonania obhliadky miesta činu v byte.
17.    Podstata a taktika výkonu osobnej prehliadky, dokumentácia jej výsledkov.
18.    Podstata a taktika výkonu konfrontácie, dokumentácia jej výsledkov.
19.    Podstata a význam kriminalistických evidencií.
20.    Taktika prípravy a výkonu obhliadky miesta činu v  teréne.
21.    Charakteristika a podstata osobnej prehliadky a tzv. prehliadky tela, rozbor odlišností vrátane taktiky ich uskutočnenia.
22.    Využívanie polygrafu vo výsluchovej praxi vo svete a na Slovensku.
23.    Základné zásady a druhy kriminalistickej dokumentácie.
24.    Fotografická a zvuková dokumentácia a ich využívanie v policajnej praxi.
25.    Topografická a písomná dokumentácia, a ich využívanie v policajnej praxi.
26.    Kriminalistická taktika, postavenie v systéme kriminalistiky, predmet skúmania, metódy, typická štruktúra metódy kriminalistickej taktiky.
27.    Zvláštnosti obhliadky mŕtvoly a miesta jej nálezu.
28.    Podstata, význam a využívanie rekonštrukcie miesta činu.
29.    Kriminalistická, psychologická a biologická podstata pamäťovej stopy.
30.    Podstata, význam a formy využívania znalcov a odborníkov v procese objasňovania.
31.    Podstata, význam a taktika prípravy a vykonania kriminalistického experimentu, spôsoby dokumentácie priebehu a výsledkov krim. experimentu.
32.    Podstata, význam a taktika vykonania rekognície osoby podľa dynamických znakov, spôsoby dokumentácie jej priebehu a výsledkov.
33.    Využívanie znalcov v procese objasňovania, znalecký posudok, hodnotenie a využívanie výsledkov znaleckej činnosti.