Choď na obsah Choď na menu
 


Metodologia kriminalistikceho vyskumu - doktorandske studium

13. 2. 2008
Metodologia kriminalistickeho vyskumu
TEMATICKÝ PLÁN A OBSAH PREDMETU
 Predmet:                        Metodológia kriminalistického výskumu
Študijný odbor:                        Ochrana osôb a majetku
Študijný program:                        Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Stupeň:                        Doktorandské štúdium
 Výučbu predmetu garantuje katedra:                        kriminalistiky a forenzných disciplín 
Garant predmetu:                        prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
Výučbu zabezpečuje:                        prof. Ing. Václav Krajník, CSc., doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
 Podmieňujúce predmety: Kriminalistika, Teória kriminalistiky a  krim. expertízy
 Cieľ predmetu:Cieľom predmetu je naučiť študentov vedeckú podstatu kriminalistických metód a kriminalistického skúmania a identifikácie pri riešení otázok ochrany osôb a majetku.
Podmienky absolvovania:
Písomná práca č.1 / članok verejne publikovaný– odovzdať do 7.4.2008 - 2 kredity
Písomná práca č.2 / članok verejne publikovaný– odovzdať do 7.4.2008 - 2 kredity
 Prezentácia samostatnej práce - 10 min.prezentácia v Power pointe 22.4.2008 - 1 kredit
Prezentácia znalosti predpísanej literatúry - termíny dohodnúť s vedúcim  katedry- 1 kredit
Prosim nezabudnite na 2. prácu (po dohode s prof. Krajníkom) a ze 22.4.2008 budete prezentovat kazdy svoj projekt – bude k dispozicii PC a projektor na P5 – prosim upozornite vsetkych. 

 

Tematický plán predmetu – interné štúdium:

P.č.
Názov
P
S
Spolu
1
Historické súvislosti vývoja kriminalistických metód, predmet a systém metód kriminalistiky pri ochrane osôb a majetku
2
 
2
2
Kriminalistická identifikácia a kriminalistické skúmanie 
2
2
4
3
Kriminalistické metódy skúmania vonkajších znakov osoby
2
2
4
4
Kriminalistické metódy skúmania vonkajších znakov predmetov
2
2
4
5
Kriminalistické metódy skúmania funkčných a dynamických vlastnosti
2
2
4
6
Kriminalistické metódy skúmania zloženia a štruktúry látok a predmetov
2
2
4
7
Skúmanie kriminalistických stôp aktivizáciou vedomia
4
2
6
8
Vyhľadávanie, zaisťovanie a doplňovanie kriminalistických stôp
2
2
4
9
Skúmanie kriminalistických stôp aktivizáciou vedomia asociáciou
2
2
4
10
Skúmanie kriminalistických stôp experimentom
2
2
4
11
Kriminalistické verzie
2
2
4
12
Kriminalistická dokumentácia
4
2
6
      2. semester – zápočet
26
22
48

 Tematický plán predmetu – externé štúdium:

P.č.
Názov témy
P
S
Spolu
1.
Téma č. 1
2
 
 
2.
Téma č. 2,
2
 
 
3.
Téma č. 3, 4
2
1
 
4.
Téma č. 5, 6, 7, 8, 9
2
2
 
5.
Téma č. 10
2
1
 
6.
Téma č. 11
2
 
 
      2. semester – zápočet
12
4
16

Obsah predmetu:
Téma č.1
Historické súvislosti vývoja kriminalistických metód, predmet a systém metód kriminalistiky pri ochrane osôb a majetku.
Definovanie predmetu, systému a metód kriminalistiky v historických súvislostiach pri jej rozvoji v policajných službách a bezpečnostných službách. Historické súvislosti kriminalistiky a forenzných vied a vzťah kriminalistiky a práva.
Téma č.2
Kriminalistická identifikácia a kriminalistické skúmanie  
Vývoj pojmu kriminalistická identifikácia, definovanie jeho obsahu. Transformácia kriminalistickej identifikácie na funkciu stopy a objektu, ktorý ju vytvoril. Vymedzenie pojmu odrazu, relatívnej stálosti a individuálnosti objektov materiálneho sveta ako východísk kriiminalistickej identifikácie.
Téma č.3
Kriminalistické metódy skúmania vonkajších znakov osoby
Definovanie vonkajších znakov osoby a ich relatívnej stálosti, individuálnosti a možnosti odrazu ako kriminalistických stôp. Vedecké základy daktyloskopie, odôvodnenie individuálnosti obrazcov papilárnych línii, zaisťovanie stôp, zaisťovanie porovnávacích materiálov, možnosti a metody kriminalistického skúmania, kriminalistické evidencie a zbierky stôp. Portrét osoby ako kriminalistická stopa, druhy portrétov osoby, konštrukcia skladaného portrétu osoby, možnosti kriminalistického skúmania. Kriminalistická antropológia, skúmanie osteologického materiálu, skúmania somatoskopického materiálu, skúmanie trichologického materiálu, superprojekcia lebky a fotografie, možnosti individualizácie osoby. Kriminalistická trasológia, vedecký základ, zaisťovanie stôp a porovávacích materiálov, metódy kriminalistického skúmania, možnosti kriminalistickej individualizácie objektov. 
Téma č. 4
Kriminalistické metódy skúmania vonkajších znakov predmetov
Definovanie vonkajších znakov predmetov a ich relatívnej stálosti, individuálnosti a možnosti odrazu ako kriminalistických stôp. Vedecké základy mechanoskopie, individuálnosť mikroreliefu vonkajších znakov predmetov, zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov, metódy skúmania, kriminalistická individualizácia objektov. Obsah kriminalistickej balistiky, skúmanie ručných palných strelných zbraní, striel, nábojov a vystrelených nábojníc, možnosti kriminalistickej identifikácie, Vedecký základ kriminalistickej trasológie, trasoogické stopy ako odraz vonkajších znakov makroreliéfu objektov, odraz jednotlivých častí ľudského tela ako trasologické stopy.
Téma č. 5
Kriminalistické metódy skúmania funkčných a dynamických vlastnosti
Stopy ručného písma, individuálnosť ručného písma, zaisťovanie skúšok a ukážok ručného písma, obsah kriminalistického skúmania, metódy skúmania, možnosti individualizácie osoby a záverov o kriminalistickej identifikácii. Stopy hlasu osoby, zvukov a hlukov, stopy záznamových prostriedkov hlasu, individuálnosť hlasu osoby, zaisťovanie stôp, skúška a ukážka hlasu, ukážka zvuku, metódy skúmania hlasu osoby, individualizácia osoby. Stopy chodníčka chôdze osoby, zaisťovanie stôp, skúmania biomechanického obsahu trasologickej stopy chôdze osoby a možnosti individualizácie. Stopy strojového písma, individuálnosť strojového písma, zaisťovanie skúšok a ukážok strojového písma, možnosti kriminalistického skúmania, metódy, možnosti individualizácie osoby a písacieho stroja.
Téma č. 6
Kriminalistické metódy skúmania zloženia a štruktúry látok a predmetov
Kriminalistická chémia, vedecký základ, vedecké základy kriminalistických metód, možnosti kriminalistickej identifikácie. Kriminalistická biológia, vedecký základ, zásady zaisťovania stôp a porovnávacích materiálov, sérolgické, imunologické metódy kriminalistického skúmania, analýza DNA. Kriminalistická odorológia, vznik a podstata pachovej stopy, individuálnosť pachovej stopy, vedecký základ metódy pachových konzerv. Kriminalistická pyrotechnika, definovanie pojmu výbuch a výbušnina, podstata kriminalistických stôp, povýbuchové splodiny, výbušný systém, delaborácia a deaktivácia výbušných systémov. Kriminalistické skúmanie listín, vedecký základ individuálnosti originálu, technická ochrana listín a jej prvky, možnosti kriminalistického skúmania, skúmanie pravosti listín.
Téma č. 7
Skúmanie kriminalistických stôp aktivizáciou vedomia
Vedecký základ výsluchu osoby, štruktúra výsluchu, príprava výsluchu, špecifiká výsluchu, taktika výsluchu. Vedecký základ konfrontácie, cieľ konfrontácie, príprava konfrontácie, výsledok konfrontácie ako kriminalistického skúmania.
Téma č. 8.
Vyhľadávanie, zaisťovanie a doplňovanie kriminalistických stôp
Vedecký základ obhliadky, zásady obhliadky, cieľ obhliadky. Vedecký základ prehliadky, postup prehliadky, príprava prehliadky, výsledok prehliadky. Vedecký základ rekonštrukcie, zásady rekonštrukcie, príprava a účastníci rekonštrukcie, priebeh rekonštrukcie, výsledok rekonštrukcie.
Téma č. 9.
Skúmanie kriminalistických stôp aktivizáciou vedomia asociáciou
Vedecký základ rekognície, cieľ rekognície, príprava a zásady rekognície, postup a výsledok rekognície. Vedecký základ previerky výpovede na mieste, vedecký základ, postup previerky výpovede na mieste, príprava a účastníci previerky výpovede na mieste, výsledok previerky výpovede na mieste.
Téma č. 10.
Skúmanie kriminalistických stôp experimentom
Vedecký základ kriminalistického experimentu, príprava experimentu, cieľ a výsledok kriminalistického skúmania experimentom.
Téma č. 11.
Kriminalistické verzie
Vedecký základ kriminalistických verzií, vytyčovanie verzií, previerky verzií etapy, dokazovanie pravdivosti verzie.
Téma .č. 12.
Kriminalistická dokumentácia
Cieľ a podstata kriminalistickej dokumentácie, vedecký základ kriminalistickej dokumentácie, metódy a zásady krim. dokumentácie, obsah krim. dokumentácie.
Témy na spracovanie samostatnej práce - uvedené len ako orientačné okruhy : detailnu temu 1 dohodnut s doc. Metenkom cez metenko@minv.sk do 28.2.2008, temu 2 dohodnut s prof. Krajnikom - najlepsie na jeho prednaskach
Kriminalistická expertíza a znalecké skúmanie
Kriminalistická identifikácia osôb podľa biologických stôp
História metód kriminalistiky pri ochrane osôb a majetku
Kriminalistická stopa
Kriminalistická daktyloskópia
Metódy zaisťovania a skúmania stôp uši.
Metódy zaisťovania a skúmania stôp obuvi
Kriminalistická trasológia
Kriminalistické skúmanie dokladov
Kriminalistické skúmanie ručného písma
Kriminalistická fonoskópia
Kriminalistická daktyloskópia
Kriminalistické skúmanie ručnej palnej zbrane
Kriminalistická chémia
Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov
Kriminalistické skúmanie strojového písma
Kriminalistická balistika
Kriminalistická biológia
Kriminalistická antropológia
Kriminalistické skúmanie pachu osoby
Kriminalistická mechanoskópia
Kriminalistická dokumentácia
Kriminalistická identifikácia
Kriminalistické stopy
Kriminalistické metódy
Analýza DNA
Kriminalistické skúmanie drog
Kriminalistická fotografia
Kriminalistické skúmanie portrétu osoby
Výsluch
Rekonštrukcia
Rekognícia
Prehliadka
Obhliadka
Previerka výpovede na mieste
Konfrontácia
Kriminalistické verzie
Kriminalistický experiment
 
Požiadavky na pridelenie počtu kreditov na základe priebežného hodnotenia:
Písomná práca č.1 – úspešné zvládnutie - 2 kredit
Písomná práca č.2 – úspešné zvládnutie - 2 kredit
Prezentácia samostatnej práce - úspešné zvládnutie - 1 kredit
Prezentácia znalosti predpísanej literatúry - úspešné zvládnutie - 1 kredit
Spôsob ukončenia: zápočet - možne absolvovat počas celeho skuskoveho obdobia
Požiadavky na udelenie zápočtu:
- získanie stanoveného počtu kreditov a diskusia o obsahu zamerania na zápočet
Zameranie na zápočet:
Kriminalistika, pojem, predmet, systém a metódy. Dejiny metód kriminalistiky. Funkcia a rozsah aplikácie metód v kriminalistike. Súčasné postavenie a význam metód pri ochrane osôb a majetku. Inštitúcie kriminalistiky z pohľadu realizácie metód kriminalistiky. Kriminalistické skúmanie, znalecké skúmanie a kriminalistické metódy.
Kriminalistické stopy. Teória odrazu. Druhy, rozdelenie, vznik kriminalistických stôp. Identifikačná hodnota kriminalistických stôp.
Kriminalistické metódy a ich rozdelenie. Vznik a vývoj kriminalistických metód. Požiadavky na kriminalistické metódy.
Kriminalistická identifikácia.
Kriminalistická daktyloskópia. Vyhľadávanie, zisťovanie a skúmanie daktyloskopických stôp. Skúmanie a identifikačná hodnota obrazcov papilárnych línii. Daktyloskopické zbierky a registračné systémy.
Kriminalistická trasológia. Pojem a obsah. Vyhľadávanie a zaisťovanie trasologických stôp. Metódy a identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
Kriminalistická mechanoskópia. Obsah a vedecký základ kriminalistickej mechanoskópie. Objekty skúmania, zaisťovanie mechanoskopických stôp a porovnávacích stôp. Metódy skúmania. Identifikačná hodnota výsledkov kriminalistických mechanoskopických skúmaní.
Kriminalistické skúmanie biologických stôp. Zásady zaisťovania biologických stôp. Metódy a postupy metóda analýzy DNA.
Kriminalistická balistika. Obsah a význam skúmania, identifikačná hodnota výsledkov. Skúmanie ručnej palnej zbrane. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov.
Kriminalistická pyrotechnika, pojem a obsah. Skúmanie a delaborácia výbušných systémov. Postup na mieste nálezu výbušného systému. Zaisťovanie stôp povýbuchových a povystrelových splodín a ich skúmanie.
Skúmanie ručného písma. Druhy ručného písma. Individuálnosť grafickej stránky ručného písma a odôvodnenie možnosti jeho skúmania. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov. Skúšky a ukážky písma a ich rozsah. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
Skúmanie strojového písma. Individuálnosť strojového písma a jej odôvodnenie. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Skúšky písma písacieho stroja. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
Kriminalistická fonoskópia. Pojem a obsah. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Ukážky hlasu a skúšky reči. Metódy skúmania a identifikačná hodnota ich výsledkov.
Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov. Druhy listín a dokumentov. Odôvodnenie individuálnosti originálu. Ochrana listín. Technická ochrana listín a jej prvky. Zásady zaisťovania. Metódy skúmania a identifikačná hodnota výsledkov skúmania. Kriminalistická metóda skúmania pravosti listín a dokumentov.
Kriminalistická odorológia. Pojem a obsah. Odôvodnenie individuálnosti pachu osoby. Zaisťovanie pachových stôp a porovnávacích materiálov. Skúmanie pachových stôp, metódy a identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
Kriminalistická chémia. Pojem a obsah kriminalistickej chémie. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania. Metódy kriminalistickej chémie. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov.
Kriminalistická fotografia. Dokumentačná hodnota a heuristická hodnota, rozdelenie a význam kriminalistickej fotografie.
Kriminalistická antropológia. Pojem a obsah. Zaisťovanie stôp. Skúmanie kostí, kostrových nálezov a neznámych mŕtvol. Skúmanie vlasov a chlpov. 
Skúmanie portrétu osoby. Druhy portrétov osôb a spôsoby ich vyhotovenia. Opis osoby, opis úradný a laický. Metóda superprojekcie lebky a fotografie a jej význam. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
Mikrostopy. Skúmanie, zásady zaisťovania. Význam mikrostôp.
Kriminalistická dokumentácia. Klasifikácia metód a foriem kriminalistickej dokumentácie, význam a možnosti využitia jednotlivých druhov v kriminalistickej praxi.
Výsluch. Príprava a vykonanie výsluchu. Druhy výsluchu a ich význam.
Konfrontácia. Podstata, druhy a význam.
Previerka výpovede na mieste. Kriminalistická podstata a význam.
Kriminalistická rekonštrukcia. Podstata a cieľ. Obsah prípravy rekonštrukcie.
Rekognícia. Podstata, kriminalistický význam. Príprava rekognície.
Kriminalistický experiment. Príprava, cieľ a vykonanie kriminalistického experimentu. Rozdiel medzi kriminalistickým experimentom a ostatnými kriminalistickotaktickými metódami.
Kriminalistická prehliadka. Kriminalistická podstata osobnej a domovej prehliadky, zvláštnosti prípravy, vykonania a dokumentácie priebehu a výsledkov.
Kriminalistická obhliadka. Klasifikácia druhov obhliadky, ich kriminalistická podstata a význam. Zvláštnosti prípravy, vykonania a dokumentácie priebehu a výsledkov obhliadky.
Kriminalistické verzie. Kriminalistická podstata procesu tvorby verzií. Význam kriminalistických verzií
Literatúra:
a)povinná:
Porada, V. a kol.: Kriminalistika. CERM, Brno 2001.
Krajnik,V., Straus, J.a kol. Kriminalistická taktika. A PZ v Bratislave, 2000.
Pješčak, J., Bělkin, R. S.: Kriminalistika I. FMV, Praha1984.
Porada, V.: Teorie kriminalistických stop a identifikace. Academia, Praha 1987.
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. Praha: C. H. Beck, 2001.
Laupy,M, Kriminalistická biologie, Praha: Kriminalistický ústav VB, 1987, str. 3-123.
Musilová,V., Jazyková expertíza, Praha: Kriminalistický ústav VB, 1984, str.3-80.
Málek, J., Musilová, V., Fonoskopie, Praha: Kriminalistický ústav VB, 1989, str.3-100.
b) odporúčaná:
Vychodil, M.,Rekonstrukce trestného činu, Praha: VŠ ZNB, 1972, str. 3-202
Balík, M., Otázky rozvoje kriminalistické evidence: VŠ ZNB,1973, str.3-153
Musil,M., Expertiza písma psacích striju:Praha: Kriminalistický ústav VB, 1984, str.3-99
Pješčak, J, Socialistická kriminalistika, Praha: VŠ ZNB, 1979, str. 10-222
Kriminalistika -odborný časopis vydávaný MV ČR
Kriminalistický zborník-časopis vydávaný MV ČR
Policajná teória a prax-odborný časopis vydávaný A PZ v Bratislave
Bezpečnostní teorie a praxe - Sborník Policejní akademie ČR vydávaný PA ČR v Prahe
Krajník, V., Meteňko,J.: Predmet, systém, metódy kriminalistiky – v tlači.