Choď na obsah Choď na menu
 


prispevok vzor paper standard

3. 10. 2011

Genéza[MJ1]  policajnej vedy v európskom kontexte[MJ2] 

Monika HULLOVÁ[MJ3] 

 

Abstrakt: Autorka v svojom príspevku zdôvodňuje prístupy, ktoré z historického hľadiska determinovali súčasnú úroveň poznania. Predovšetkým poukazuje na genézu policajnej vedy cez prizmu poznatkov z Nemecka, Francúzska a Anglicka ako svetových veľmocí, ale aj ako štátov, s ktorými sa prvopočiatky konštituovania policajnej vedy spájajú. Potreba konštituovania policajnej vedy a jej ďalšieho rozvoja tak nadobúda reálnejšie rozmery. [MJ4] 

Abstract: The author in her contribution is giving reason for approaches, which determines an existing level of knowledge from the historical point of view. Mainly she is pointed at genesis of police science through the prism of knowledge from Germany, French and Great Britain. These countries are not only the Great Powers, but also countries, which were first at constitution of police science. So the need of police science constitution and further development is more than realistic.

Kľúčové slová: policajná veda, história (genéza) policajnej vedy, konštituovanie policajnej vedy, kamerálne vedy, polícia, politická (vládna) policajná veda

Key words: police science, history (genesis) of police science, constitution of police science, cameral science, police, political (governmental) science

 

Význam poznania histórie policajnej vedy

Tvrdenie, že policajná veda má svoju genézu neskrýva pre väčšinu zasvätených náznak kuriozity, avšak keby [MJ5] sme túto tézu predniesli mimo policajnej komunity, pravdepodobne by to už také jednoznačné nebolo. Viac než namieste by bola značná dávka skepsy v prípade očakávania uspokojivých odpovedí na nasledovné otázky: Je policajná veda realita alebo len chiméra? Ak je vedou, potom do ktorej kategórie patrí? Ide o prírodnú vedu (ako matematika či fyzika), humanitnú vedu (ako psychológia čo sociológia), aplikovanú vedu (ako medicína či pedagogika), pseudovedu (ako astrológia či ufológia) alebo interdisciplinárnu vedu (ako geografia či informatika)?

Poznatky nasvedčujúce existencii policajnej vedy v Európe z pohľadu aktuálneho, ale aj historického sú vyjadrením opodstatnenosti našej výskumnej úlohy, ktorú sa spoločnými silami snažíme vyriešiť. Na margo kategorizácie policajných vied, čiastočné ozrejmenie vnáša interný predpis Ministerstva školstva SR, ktorý postavenie problematiky policajných vied v rámci sústavy odborov vedy a techniky takmer výlučne spája so skupinou spoločenských vied a podskupinou právnych vied. Termín problematika policajných vied bol použitý zámerne, vzhľadom na jeho viac rozmerný charakter. Prioritne zahŕňa „Ochranu osôb a majetku“, „Bezpečnostné verejno-správne služby“, „Teóriu policajných vied“, „Kriminalistiku a kriminológiu“ či „Aplikované policajné vedy“, ale čiastočne zasahuje aj do iných podskupín spoločenských vied v nadväznosti na príbuzný objekt poznávania (napr. psychologických, ekonomických a sociálnych vied).[1][MJ6]  Ak však aj pripustíme existenciu policajnej vedy resp. policajných vied, naďalej sporné zostáva datovanie ich vzniku či načrtnutie možných perspektív.

...............

Aj z toho, čo bolo doteraz mnou uvedené vyplýva, že v súčasnosti možno sledovať trend vytvárania tzv. novej policajnej vedy. Vedci z rozličných krajín ako Kanady, Austrálie, Anglicka, Francúzska a USA pracujúci v rôznych vedných disciplínach ako v histórii, sociológii, kriminológii, politológii, práva a policajných vied majú spoločný cieľ, ktorým je testovanie kritického a analytického potenciálu polície z dlhodobého hľadiska. Nová policajná veda skúma silu polície na báze technológie moderného vládnutia.

 

Literatúra

1.       Smernica MŠ SR č. 27/2006 – R z 21. 12. 2006, o sústave odborov vedy a techniky    a číselníku odborov vedy a techniky,  In http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=221

2.  Záverečná správa z výskumu skupiny PGEAPS „Perspectives of police science in Europe.“ CEPOL Secretariat, Bramshill, 2007. 223 s. [MJ7] 

 

mjr. JUDr. Monika HULLOVÁ, PhD.,

asistent Katedry kriminálnej polície

Akadémie Policajného zboru v Bratislave

monika.hullova@minv.sk[MJ8] 

 [1] Smernica MŠ SR č. 27/2006 – R z 21. 12. 2006, o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky,  In http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=221, 5. 11. 2008, 10. 49 h.


 [MJ1]All text in Times New Roman

 [MJ2]Article Title: 12, Bolt, centered

 [MJ3]Names of authors,text on left side

 [MJ4]Abstract and key words in English. Second text of the abstract and key words in the Slovak language.

 [MJ5]All text 

aligned on both sides, Times New Roman 10,

 

 [MJ6]Method for citation – full link at the bottom of the page

 [MJ7]All bibliographic resources

 [MJ8]Information about authors