Choď na obsah Choď na menu
 


doc JUDr Jozef Metenko PhD veduci katedry

10. 9. 2014

Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov vo vedeckej výskumnej a inej súvisiacej činnosti

doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.,

 

Vývoj pedagogickej kariéry:

            Doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.  pôsobí na Akadémii PZ v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ od 31.03.1998, kedy bol personálnym rozkazom rektora Akadémie PZ v Bratislave ustanovený do funkcie odborný asistent a následne od 1.7.1999 do funkcie vysokoškolský učiteľ II. stupňa Katedry kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave. V čase od 01.09.2000 bol do 31.03.2001 poverený vedením Katedry kriminálnej polície.

Od 01.08.1996 do 31.03.1998 pôsobil, na základe úspešného výberového konania, ako vedecký pracovník II. stupňa Oddelenia analýz bezpečnostných činností Akadémie PZ v Bratislave.

Na základe úspešného výberového konania pôsobil od 15.2.2003 do 30.4.2003 na Katedre kriminalistiky a forénznych disciplín ako vysokoškolský učiteľ zaradený vo funkcii mimoriadny profesor. Na základe úspešného výberového konania pôsobil od 1.5.2003 do 31.08.2010 na Katedre kriminalistiky a forénznych disciplín ako vysokoškolský učiteľ zaradený vo funkcii vedúci katedry/ mimoriadny profesor.

Od 01.09.2010 do 31.8.2011 bol zaradený na základe úspešného výberového konania ako docent na Katedre spoločenskovedných disciplín a poverený vedením Katedry kriminalistiky a forénznych disciplín. Od 01.09.2011 na základe úspešného výberového konania pôsobí na Katedre kriminalistiky a forénznych vied ako vysokoškolský učiteľ - docent zaradený vo funkcii vedúci katedry. Túto funkciu zastáva aj v súčasnej dobe.

V Priebehu posledných dvoch rokov pripravil podstatné časti zamerania a jadra nového študijného odboru „Kriminalistika a kriminológia“ a po jeho akceptácii príslušnými orgánmi Slovenskej republiky sa podstatnou mierou podieľal na tvorbe študijného programu „Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných činnostiach“. Je predpoklad, že po akreditácii tohto veľmi potrebného študijného programu bude pôsobiť ako garant študijného programu pre prvý stupeň.

 

Oblasť pedagogická:

            V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti erudovane vykonával priamu výučbu formou prednášok a seminárov základných predmetov na Katedre kriminálnej polície ako Teória a prax kriminálnej polície, Teória a prax riadenia kriminálnej polície, Činnosť špecifických služieb a útvarov, Súčinnosť a spolupráca služby kriminálnej polície, pričom využíval svoje pedagogické zručnosti, ale aj praktické skúsenosti aj na vypracovanie osnov, informačných listov a tematických plánov  týchto predmetov.

V študijnom programe Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe sa podstatnou mierou podieľa na príprave, modernizácii a realizácii výučby predmetov Metodológia kriminalistického výskumu, Teória kriminalistiky a kriminalistických expertíznych činností. Kriminalistika 1 a 2, ktoré aj garantuje vo všetkých troch stupňoch štúdia a na ktoré vypracoval opakovane učebné osnovy, informačné listy a tematické plány  týchto predmetov.

Pre vybrané predmety pripravil a viedol výučbu a hodnotenie v prostredí e-lerningu. V študijnom programe Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe sa podstatnou mierou podieľa na výučbe predmetu Úvod do kriminalistiky, ktorý súčasne garantuje.

 

V priebehu každého akademického roku je vedúcim záverečných prác v 1. aj v 2. stupni vysokoškolského štúdia, ako aj oponentom záverečných prác. Celkom viedol viac ako 47 diplomových prác a 23 záverečných bakalárskych prác. Každý rok od roku 2002 vedie minimálne jedného študenta ŠVOČ a to aj s medzinárodnými výsledkami. V súčasnej dobe je školiteľom 8 študentov v 3. stupni vysokoškolského štúdia. Pod jeho vedením traja doktorandi úspešne ukončili doktorandské štúdium a získali vedecko-pedagogickú hodnosť PhD. Celkom bol 18 doktorandom školiteľom a 2 konzultantom.

Každoročne pôsobí v komisiách na vykonanie štátnych záverečných skúšok v bakalárskom štúdiu ako predseda komisií. V tejto pozícii garantuje aj kvalitu záverečných a diplomových prác v komisii pre ich obhajobu. V minulosti pôsobil aj v skúšobných komisiách pre rigorózne konanie. Od roku 2008 je na Akadémii PZ v Bratislave spolugarantom doktorandskeho študijného programu Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku.

Mimo Akadémie pôsobí v oblasti vzdelávania v Kriminalistike a policajných vedách na Slovensku i v zahraničí. V rámci vzdelávania colníkov vykonával a vykonáva prednášky na Inštitúte Finančnej správy (predtým Colnom inštitúte) zamerané hlavne na Kriminalistiku a prácu na mieste činu. Obdobne ako lektor opakovane pôsobil v stredoeurópskych štruktúrach MEPA (Stredoeurópska policajná akadémia), kde sa okrem iného zúčastňoval aj ako mentor každoročných hodnotení záverečných prác v Maďarsku. Vysokoškolskú výučbu realizuje opakovane i v Českej republike na Fakulte managementu Vysokej školy ekonomickej v Prahe a na Vysokej škole európskych a regionálních studií o.p.s. v Českých Budějoviciach.

 

 

Oblasť publikačná:

Na zabezpečenie kvalitnej pedagogickej činnosti predmetov vyučovaných na Katedre kriminálnej polície sa významným spôsobom podieľal na tvorbe študijných materiálov všetkých druhov, vrátane monografií a skrípt. Takto zameranú publikačnú činnosť vykonáva aj na Katedre kriminalistiky a forénznych vied, kde publikoval aj učebnice a to i zahraničné. Podieľal sa na vydaní 2 zahraničných a 3 domácich učebníc. Sám je autorom jednej domácej učebnice Kriminalistická taktika a ako vedúci autorského kolektívu vydal titul s rovnakým názvom aj v Českej republike. Má významný podiel ako vedúci autor alebo spoluautor na 2 domácich a 4 zahraničných monografiách, okrem ďalších diel monografického charakteru na úrovni štúdii, alebo ako autor kapitoly.

 

Jeho aktivity prezentuje bohatá publikačná činnosť, ktorú tvorí viac ako 230 prác rôzneho druhu a kategórii, podstatná časť z nich vydaná v zahraničí, v posledných troch rokoch najmä na významných vedeckých konferenciách a sympóziách v Európe v anglickom jazyku, vrátane zdrojov indexovaných vo významných zahraničných databázach (Web of Science). O akceptácii jeho vedeckých názorov svedčí viac ako 230 citácii z toho domácich citácii vyše 150 a zahraničných citácii vyše 75.

 

Oblasť vedecká a výskumná:

V oblasti vedeckej činnosti sa podieľa na riešení prioritných vedecko-výskumných úloh Akadémie PZ v Bratislave.

Je alebo bol zodpovedným riešiteľom slovenskej časti alebo riešiteľom 7 medzinárodných multilaterálnych projektov výskumných úloh na európskej úrovni. Najvýznamnejšie z nich  v rámci 7. rámcového programu (EU SEC II, The HOUSE) i mimo 7 RP (GODIAC). V jednej úspešne ukončenej úlohe v rámci 7. rámcového programu bol zodpovedným riešiteľom (EU SEC II). V európskych i iných medzinárodných výskumných projektoch významne prispel ku grantovej podpore A PZ pričom celková suma ktorú garantoval svojím výskumom je viac ako 250 000 euro a suma grantovej podpory projektov do ktorých sa zapojil je v súčasnosti viac ako 10 milionov euro. Na Akadémii PZ v Bratislave sa podieľal celkom na viac ako 20 vedeckovýskumných úlohách, zväčša ako zodpovedný riešiteľ. V súčasnosti je okrem iných výskumných úloh zodpovedným riešiteľom úlohy 3.1 Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu a spoluriešiteľom úlohy 3.3 v tomto významnom bezpečnostnom projekte. V minulosti bol spoluriešiteľom viacerých výskumných úloh, ktoré boli ukončené záverečnými správami a úspešne oponované. Výsledky ním realizovaných výskumných úloh boli publikované vo viacerých najmä zahraničných časopisoch, zborníkoch a vedeckých monografiách. Dve medzinárodné monografie v spoluautorstve boli vydané aj v zahraničí.

 

Oblasť organizačná:

V priebehu riešenia vlastných výskumných úloh organizuje významné vedecké podujatia na ktoré pozýva významných odborníkov z teórie ako aj praxe, vo výraznej miere aj zahraničných. V stredoeurópskom priestore sú známe medzinárodné 2 trvalé konferencie: „Pokroky v kriminalistike“, ktorú organizuje a garantuje v úzkej spolupráci s Katedrou kriminalistiky a vyšetřování PAČR Praha, ako aj každoročné konferencie „Policajné vedy a policajné činnosti“. Obe s pravidelnou medzinárodnou účasťou zo 6-8 krajín.

Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych významných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, seminároch a iných vedeckých podujatiach organizovaných inými vysokými školami, na ktorých aktívne vystupuje s aktuálnymi vedeckými príspevkami a štúdiami. Je členom vedeckých rád Akadémie PZ v Bratislave a Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.

Už viac ako desať rokov vedie Katedru kriminalistiky a forénznych vied.

 

Doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. svojou pedagogickou, výskumnou, publikačnou a organizačnou činnosťou prispieva k rozvoju poznania v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku. Je vyzretou vedecko-pedagogickou osobnosťou čo sa prejavilo aj pri príprave nového študijného programu Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných činnostiach.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky na katedre