Choď na obsah Choď na menu
 


1. časť správy Fototechnika v kriminalistickej praxi

20. 7. 2009

 

vzhľadom na formátovanie tejto www stránky nie sú zobrazené tabuľkové a grafické objekty, len verbálny komentár a niektoré analýzy sú vynechané:

8 Analýza výsledkov odpovedí respondentov.

8.1    Klasická fototechnika.
 
V prvej otázke o  frekvencii využívania klasickej fotografickej techniky odpovedali kriminalistickí technici najčastejšie, že vždy používajú klasickú fotografickú techniku, ktorú vlastnia na pracovisku, pri plnení služobných povinností v počte 34 % validných odpovedí. Súčasne 37,5 % respondentov odpovedalo, že túto fotografickú techniku používa málo alebo len niekedy. Na otázku neodpovedalo takmer 19 % respondentov a jedna odpoveď nie je validná.
 
Frekvencia použitia klasickej fotografickej techniky:
 
V priemere využívajú kriminalistickí technici tento druh fotografickej techniky často až veľmi často, pričom najčastejšia odpoveď bola vždy.
 
 
Zo zostavy ostatných skupín respondentov odpovedali prokurátori na túto otázku záporne, pričom takmer polovica z nich neuviedla svoje stanovisko. Sudcovia odpovedali na túto otázku v 10 % pozitívne. Zo zostavy vyšetrovateľov a operatívnych pracovníkov odpovedalo viac ako 22 % respondentov na túto otázku kladne a viac ako 66 % respondentov záporne. Jeden respondent neodpovedal.


V ďalšej otázke sme sa zaujímali o  počty klasickej fotografickej techniky. Otázka bola rozčlenená na 15 podotázok na jednotlivé druhy fotografickej techniky:
 
klasické kompakty
klasické zrkadlovky
teleobjektívy
širokouhlé objektívy
fotoblesky systémové
fotoblesky iné
statív
medzikrúžky
filtre ÚV, Skylight filtre
filter infra
makro blesk
makro objektívy
zoom objektívy
bariérové filtre
iné doplnky
 
Z najdôležitejších odpovedí sme vyberali len najvýznamnejšie výsledky.
Frekvencia využitia klasických kompaktov je veľmi nízka, až takmer 69 % respondentov uviedlo, že ich vôbec nevlastní / nevyužíva. Vcelku je to dobrý výsledok, kompakt nie je fotoaparát vhodný pre dokumentovanie kriminalistickým technikom.
                       
Celkom počet klasických kompaktov:
 
 Ako protiklad sme očakávali opačný stav pri klasických zrkadlovkách, aj napriek tomu to tak nebolo. Očakávali sme, že kriminalistickí technici v  plnej miere využívajú súčasnú kvalitu v podobe klasických zrkadloviek. Bohužiaľ rozptyl v  používaní klasických zrkadloviek je veľmi veľký a zodpovedá klasickému štatistickému rozdeleniu podľa Gausovej krivky. Rozpätie počtu používaných zrkadloviek je od 0 až do takmer nepravdepodobných 30 ks. Najvyššie hodnoty s frekvenciou 12,5 % sa vyskytuje pri 3,5,6 a 7 ks.
 
  Aké značky používate:
 A3: Aké značky klasickej fototechniky používate najčastejšie na Vašom útvare?
Nikon                Olympus                Canon                Fuji                iné               neviem
 
Pri otázke na značku najčastejšie používanej klasickej fototechniky ako najčastejšie bola signovaná značka NIKON. V prípade jedného nepresného údaja až na hranici 50 % výskytu. Druhou najfrekventovanejšou značkou sa vyskytuje Canon, pričom až vyše 31 % respondentov označilo, že na pracovisku používa iné než ponúknuté značky (Canon, Fuji, Nikon, Olympus).


A4: Ste spokojný s klasickou fototechnikou, ktorú vlastníte na Vašom útvare z hľadiska kvality ?
Veľmi spokojný        spokojný            čiastočne spokojný        nespokojný         neviem
 
Až v takmer v 47 % vyjadrili kriminalistickí technici čiastočnú spokojnosť s  kvalitou klasickej fotografickej techniky a  súčasne takmer 35 % z  nich je s  touto technikou nespokojných. Len veľmi malé % - 12,5 % z nich je s klasickou veľmi alebo spokojných.
   
A5: Vlastníte na Vašom pracovisku nejakú klasickú fototechniku, ktorá je funkčná, ale Vy ju vôbec nepoužívate a  mohli by ste ju ponúknuť prípadne iným útvarom? Ak áno, uveďte konkrétne čo :
Áno                                                             nie                                                         neviem
 
Kriminalistickí technici aj napriek nespokojnosti s klasickou kriminalistickou fototechnikou túto evidentne využívajú. Toto tvrdenie sa opiera o odpovede, v  ktorých až na úrovni 72 % respondentov odmietli skutočnosť, že by takúto techniku nepoužívali, respektíve že by ju mohli ponúknuť iným útvarom. Pri odpovedi na túto otázku iba 15,5 % respondentov uviedlo, že by takúto nevyužívanú klasickú fototechniku mohli ponúknuť iným útvarom.
 
 
A6: Využívate na služobné účely na Vašom útvare Vašu súkromnú klasickú fototechniku?
Vždy                skoro vždy                 niekedy                 občas                vôbec               neviem
 
 
Kriminalistickí technici pri hodnotení využívania kvality používanej služobnej klasickej techniky hodnotili súčasne jej kvalitu aj z  toho pohľadu, či ju nahrádzajú súkromnou klasickou fotografickou technikou, a to aj na služobné účely. O využívaní súkromnej klasickej fototechniky tvrdia až v 87,5 %, že ju na služobné účely nevyužívajú vôbec. Iba v 12,5 % uviedli, že ju síce využívali, ale len niekedy alebo občas.
 
Využívanie súkromnej fototechniky na pracovisku - skoro vždy :
 
 Zo zostavy ostatných skupín respondentov odpovedali prokurátori na túto otázku záporne, súčasne takmer polovica z nich neuviedla svoje stanovisko. Sudcovia odpovedali na túto otázku až v  50 % pozitívne. Zo zostavy vyšetrovateľov a  operatívnych pracovníkov odpovedalo viac ako 11 % respondentov na túto otázku kladne a viac ako 77 % respondentov záporne. Jeden respondent neodpovedal.
 
 
 
B1: Mali ste možnosť vyjadriť svoje stanovisko k obstarávaniu – kúpe klasickej fototechniky na Vašom pracovisku ?
Áno                         nie                          čiastočne                         vôbec                         neviem
 
Skupina otázok označených písmenom B komentovala vybrané problémy obstarávania klasickej fotografickej techniky pre kriminalistické účely. Pri otázke smerujúcej na možnosť vyjadriť sa k  obstarávaniu klasickej fotografickej techniky konštatovalo až 53 % respondentov, že takúto možnosť nemali. Celkovo len tesne nad 21 % respondentov, to jest len o málo viac ako 1/5-tina kriminalistických technikov sa mala možnosť buď jednoznačne alebo čiastočne vyjadriť k obstarávaniu tejto techniky. To svedčí minimálne o nesprávnom postupe v súvislosti s aktuálnymi spôsobmi obstarávania klasickej fotografickej techniky. Toto stanovisko predpokladáme pri všetkých druhoch obstarávania kriminalistickej techniky.
  Zo zostavy vyšetrovateľov a operatívnych pracovníkov odpovedalo viac ako 11 % respondentov na túto otázku kladne a viac ako 77 % respondentov záporne. Jeden respondent neodpovedal.
 
B2: Klasickú fototechniku Vaše pracovisko kúpilo (alebo dostalo prevodom a pod.) od :                                             (ak viete uveďte množstvo v percentách)
MV SR              P PZ SR                KR PZ            OR PZ       z vlastných prostriedkov  
darom                       iné                          neviem
 
K otázke zdrojov obstarávania klasickej fotografickej techniky uvádzajú celkom logicky kriminalistickí technici až takmer v 60-tich % prípadov, že bola obstaraná KR PZ. 31 % respondentov uvádza iné, presnejšie neklasifikované zdroje a zvyšok, to znamená necelých 10  % bol zo zdrojov MV a OR PZ. Takáto distribúcia finančných prostriedkov odpovedá síce súčasným trendom distribúcie finančných prostriedkov cez štruktúry krajských riaditeľstiev PZ, je však otázne, či je to spôsob najvhodnejší a najvýhodnejší pre zabezpečovanie technických prostriedkov pre kriminalisticko-technické činnosti..
 
Kriminalistickú fototechniku Vaše pracovisko kúpilo.... - v %.
 
 Zo zostavy vyšetrovateľov a  operatívnych pracovníkov odpovedalo viac ako 11 % respondentov, že túto techniku kupovali podľa potrieb vyplývajúcich z praxe, viac ako 22 % sa nevedelo k otázke vyjadriť a viac ako 55 % respondentov v tejto otázke uviedlo, že takúto techniku nevlastnia. Jeden respondent neodpovedal.
B3: Kupovali ste na Vaše pracovisko klasickú fototechniku v závislosti od množstva finančných prostriedkov:
Áno                         čiastočne áno                           nie                                    neviem 
 Kriminalistickí technici uvádzajú, že pri obstarávaní klasickej fotografickej techniky neboli nútení nakupovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. Toto platí až v 40 % vyjadrení. Štvrtina respondentov uvádza, že tento krok musela aspoň čiastočne uskutočniť, ak chcela nakúpiť klasickú fotografickú techniku. Viac ako štvrtina respondentov sa nevie k tejto otázke vyjadriť.
 
 B4: Klasickú fototechniku, ktorú vlastníte na Vašom pracovisku, ste kupovali na základe  dostupnosti finančných prostriedkov a informácie vyplývajúcej z:
Praxe               vlastnej skúsenosti              pokynu nadriadených             rady iných policajtov                    
rady iných odborníkov          rozhodnutia materiálového kompetenta            iné           neviem         
 
Kriminalistickí technici uvádzajú, že pri obstarávaní klasickej fotografickej techniky ju v štvrtine prípadov nakupovali na základe rozhodnutia materiálového kompetenta. Viac ako štvrtina respondentov (28 %) nevie uviesť na túto otázku odpoveď.