Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt výskumnej úlohy Fototechnika v kriminalistickej praxi

20. 7. 2009

Celá výskumná správa

je k dispozícii v knižnici Akadémie Policajného zboru v Bratislave

1     Aktuálnosť a spoločenská potrebnosť riešenia výskumnej úlohy

 
Jednou z najzákladnejších potrieb človeka sa stále viac javí potreba bezpečnosti. Tá je bohužiaľ ovplyvňovaná stále viac negatívne. Celkový prudký nárast zločinnosti, ale najmä zmena jej charakteru ktorá sa postupne prejavuje aj na Slovensku v jej vyšších organizovaných formách, spôsobuje podstatný posun v rebríčku hodnotenia významu kriminalistickej techniky. Dochádza k zmenám v hodnotení základných potrieb jednotlivca i celej spoločnosti v súvislosti s riešením problémov odhaľovania a vyšetrovania kriminality.
Je nesporné že fotografia zohráva stále jednu z najvýznamnejších úloh pri vyšetrovaní a dokumentovaní trestnej činnosti a tým širšie zohráva veľmi významnú úlohu pri zabezpečovaní potreby bezpečnosti štátu a občanov.
Fotografia, umožňuje človeku prekročiť hranice dané vnímaním prostredníctvom jeho zmyslov. Fotografia nám ukazuje neviditeľné, umožňuje pohľady do ďalších svetov, do jadra atómov, do vnútra človeka a otvára neustále nové oblasti vede a technike. Z hľadiska predmetu nášho záujmu v súčasnosti ide najmä o dokumentačnú hodnotu fotografie. Obdobie, kedy digitalizácia bola len na titulných stranách novín a časopisov, je ďaleko za nami. Aj fotoaparáty, ktoré ešte včera boli novinkou za niekoľko desiatok tisíc korún, už dnes sú len ležiaky zaprášené na zadných častiach pultov.
Je nutné aby vývoj smeroval dopredu aj v kriminalistickom skúmaní a objasňovaní, je nutné aby Policajný zbor a jeho príslušníci využívali najnovšie poznatky a výdobytky techniky na dokumentovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti a zastarané fotografické prístroje a technológie vymenil za nové.
V širšom kontexte sa výskumná úloha stala súčasťou komplexnej výskumnej úlohy „Metódy a postupy práce na mieste činu“.
V texte projektu i výskumnej správy sa ako synonymické vyjadrenie pre fotografickú techniku používa neštandardný výraz fototechnika.
 
 
V súčasnom období sa na rôznych útvaroch Policajného zboru (ďalej PZ) vyskytuje veľké množstvo fototechniky, ktorá sa používa v kriminalistickej praxi, a naopak, na niektorých útvaroch sa nachádza veľké množstvo fototechniky, ktorá sa nevyužíva i napriek tomu, že je využiteľná. Ide predovšetkým o techniku klasickú, prípadne doplnky ku .klasickej fototechnike, ktoré sú kompatibilné, resp. použiteľné s digitálnou technikou. Nová digitálna .technika sa nakupuje poväčšine bez uváženia podľa dostupnosti finančných prostriedkov, bez skúmania reálnej potreby a jej možností, zväčša bez vyjadrenia používateľa. Súdy a advokácia digitálnu fotografiu tlačia do úzadia, pričom nepoznajú všetky aspekty, ba v prípade ak nie sú informovaní ani nerozoznávajú digitálnu fotografiu a jej výstupy od klasickej. Takmer neobmedzené možnosti digitálnej fotografie sú zatiaľ využívané len z veľmi malej časti. Špeciálne druhy fotografií sa na útvaroch PZ vôbec nepoužívajú.
 
Na útvaroch PZ sa nachádza množstvo klasickej fototechniky, ktorá je zastaraná, nepoužívaná a nepoužiteľná.
Na niektorých útvaroch PZ sa nenachádza žiadna fototechnika.
Na niektorých útvaroch sa nachádza množstvo klasickej fototechniky, ktorú nevyužívajú, táto technika nie je ani plne využiteľná .
Kriminalistickí technici majú pridelenú fototechniku, ktorú nevedia úplne obsluhovať.
Na útvaroch PZ je kupovaná rôzna digitálna fototechnika, ktorá je kupovaná nesystematicky, je nekompatibilná, niekedy nevyužiteľná, alebo využiteľná len v automatickom  režime .
Na útvaroch Policajného zboru sa nevyužívajú pri dokumentovaní MČ špeciálne druhy fotografií
Len kvalifikovaní a adaptabilní riadiaci pracovníci pristupujúci s pochopením k iniciatíve podriadených, akceptujúci tímový prístup. Máloktorí z vedúcich pracovníkov sú schopní kvalitne, pružne a tvorivo riešiť problémy PZ a efektívne zabezpečovať v rámci možností novú fototechniku, ktorá dokáže odstrániť veľa problémov, ktoré nastávali s používaním zastaranej klasickej techniky.
Problémy sú aj so spracovaním fotomateriálu na poväčšine už rozpadajúcich sa prístrojoch.
Nové fotoprístroje a technológie umožňujú neobmedzené možnosti ďalšieho vývoja v kriminalistickej praxi, prenosu obrazu na diaľku....ale majú i celý rad problémov so zavádzaním, kompatibilitou a schopnosťou obsluhy plne využívať možnosti fototechniky.
V trestnom konaní je v niektorých prípadoch postavená otázka, či je možné použiť digitálnu fotografiu ako dôkaz.
 
Základným cieľom tohto výskumu je zistiť stav využívania fotografickej techniky najmä digitálnej v kriminalistickej praxi v Slovenskej republike a s tým súvisiace otázky jej využívania a obstarávania.
Pritom je potrebné zistiť:
1. stav využívania digitálnej fototechniky v kriminalistickej praxi (len v PZ),
2. zistiť problémy, ktoré sa vyskytujú v PZ v súvislosti s touto technikou a jej produkciou a obstarávaním,
3. porovnať orientačne ako sa tieto problémy odrážajú v činnosti na súdoch, prokuratúre a v advokácii.
Objektom nášho záujmu, v zmysle tohto vedeckého výskumu sú osoby používajúce samotnú fototechniku, alebo jej výsledky v kriminalistickej praxi. Najčastejšie je to policajt, ktorý používa takúto fototechniku najmä pri kriminalistickom dokumentovaní a skúmaní, to znamená, že môžeme hovoriť v rámci SR o kriminalistických technikoch pracujúcich na okresoch OR, krajoch KR a na špecializovaných pracoviskách Policajného zboru, ktorí v súčasnosti túto pozíciu zaujímajú. Nesmieme zabudnúť na operatívne zložky, ÚJKP, OO PZ, orgány činné v TK, prokurátorov, sudcov a advokátov.
 
Základný súbor
Základný súbor tvoria:
·        kriminalistickí technici na OR PZ všetkých policajných okresov,
·        príslušníci OO PZ všetkých OO PZ, ktorí plnia úlohy ako kriminalistickí technici,
·        vyšetrovatelia, operatívny pracovníci a pracovníci špeciálnych služieb kriminálnej polície, prokurátori, sudcovia a advokáti.
 
Výberový súbor
·        KT - kriminalistickí technici na OR PZ všetkých policajných okresov (53),
-          Výberový súbor bol konštruovaný náhodným výberom z každého OR PZ jeden technik. Vzhľadom na rozsah základného súboru a predpoklad, že nie všetky objekty budú rovnakou mierou motivované spolupracovať, vzhľadom na rozsah a trvanie výskumu, bola predpokladaná návratnosť techník na úrovni asi 70 % čo predstavuje 38 ks vrátených dotazníkov. Reálne bolo spracovaných 38 dotazníkov, pričom vo väčšine prípadov sa pohybovala validita odpovedí technikov na pomedzí 32 / 33 .
 
 
Komparujúci výberový súbor
·        P - 16 policajtov využívajúcich fototechniku na OO PZ ,
Vždy jedno náhodne vybraté z každého kraja SR a z toho pracoviska 2 policajti, ktorí plnia úlohy ako kriminalistickí technici. Výťažnosť tohto výberového sa predpokladala na úrovni 100 %.
·        KS - Kombinovaný výberový súbor expertov na využívanie výsledkov kriminalistickej fototechniky:
Výberový súbor bol konštruovaný obmedzeným náhodným výberom, s predpokladanou teritoriálnou obmedzenosťou a v prípade sudcov a advokátov so zameraním činnosti na trestné právo. Výťažnosť tohto výberového sa predpokladala na úrovni 100 %.
-          V - 5 aktívnych vyšetrovateľov OR PZ,
-          JaKP - 5 pracovníkov operatívnych služieb Justičnej a kriminálnej polície (JaKP),
-           PR - 5 prokurátorov (náhodný výber z okresnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, generálnej prokuratúry, vojenskej prokuratúry),
-            S - 5 sudcov (náhodný výber z okresného súdu, krajského súdu, najvyššieho súdu, vyššieho vojenského súdu),
-          A - 5 advokátov.
 
Predmetom výskumu jestav využívania fototechniky v kriminalistickej praxi, najmä:
·        stav využívania fototechniky na OO PZ
·        stav využívania fototechniky kriminalistickými technikmi na OR PZ
·        stav využívania fototechniky operatívnymi pracovníkmi ÚJaKP
·        stav využívania fototechniky vyšetrovateľmi ÚJaKP
·        systém školenia kriminalistických technikov
·        systém obstarávania kriminalistickej fototechniky
·        systém používania analógovej a digitálnej fotografie
 
n    teoretické
n    metodologické
n    pragmatické
Detaily výstupov sú priebežne riešené, z priebežného a záverečného stavu výskumu, vo forme 2 článkov v medzinárodných zborníkoch, 2 vystúpení na medzinárodných konferenciách, predpokladom využitia v pripravovanej monografii s predpokladom vydania v roku 2009, záverečnej správy a dizertačnej práce.
 
 
Hypotézy: základné hypotézy boli koncipovanédve, pričom vychádzajú z cieľov výskumu:
  1. Stav využívania digitálnej fototechniky v kriminalistickej praxi je uspokojivý.
  2. V trestnom konaní je možné používať digitálny záznam ako dôkaz.
Tieto sú rozšírené do upresňujúcich pracovných hypotéz, ktoré budú tiež verifikované výskumom.
 
Pracovné hypotézy:
1        V kriminalistickej praxi je viac využívaná digitálna fototechnika.
2        Spôsob získavania fototechniky v kriminalistickej praxi je uspokojivý.
3        Pripravenosť policajtov obsluhovať kriminalistickú fototechniku je uspokojivý.
 
 
Pre získanie empirických údajov budú použité nasledujúce metódy a techniky:
·        Exploratívna metóda
-         techniky dotazníkov,
-         poloriadený rozhovor
·        Metóda analýzy dokumentov.
 
Charakteristika navrhovaných výskumných techník:
1.  Dotazník pre kriminalistických technikov OR PZ, vybraných pracovníkov OO PZ, ktorý plnia úlohy kriminalistických technikov
Ide o neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie expedovaný pre všetkých kriminalistických technikov OR PZ SR a vybraných pracovníkov OO PZ, ktorý plnia úlohy kriminalistických technikov. Dotazník obsahuje otvorené, polootvorené i uzavreté otázky za účelom popisu používania klasickej fototechniky, digitálnej fototechniky, spôsobu jej nákupu, využitia, obsahu vzťahov na kontaktné osoby . Dotazník bol distribuovaný opakovane v roku  2008, až do dosiahnutia minimálne predpokladaného počtu
2.  Poloriadený rozhovor
Boli realizované dve formy rozhovoru. Pre kontrolu teoretických vývodov výskumu a na odstránenie prípadných nejasností, bol realizovaný rozhovor vo fáze prípravy výskumu a ujasnenia projektových úloh, ako aj pri kontrole konštrukcie dotazníka.
V záverečnom štádiu výskumu a pri spracovávaní výsledkov bol použitý poloriadený (poloformalizovaný) rozhovor, ako kontrolná a kolízna technika výskumu. Poloriadený (poloformalizovaný) rozhovor s vyšetrovateľmi a operatívnymi pracovníkmi PZ, prokurátormi, sudcami a advokátmi. Celkom je predpoklad vykonať rozhovor s 5 respondentmi z každej cieľovej skupiny. Obsah okruhov otázok odpovedá problémom, ktoré sa objavujú i v dotazníku a taktiež tieto otázky sú riešené ako kontrolné v priebehu výskumu a ich formulácia odpovedá formulácii kolíznych otázok z predchádzajúcich techník a teórie spracovanej v súvislosti s výskumom.
Poloriadený rozhovor , s otvorenými otázkami, polootvorenými otázkami a zatvorenými otázkami:
                                           – s 5 aktívnymi vyšetrovateľmi OR PZ úspešnosť 100%, = 5 záznamov z poloriadeného rozhovoru,
                                          - s 5 pracovníkmi operatívnych služieb JaKP, predpokladaná úspešnosť 100 % = 5 záznamov z poloriadeného rozhovoru,
                                        - s 5 prokurátormi, predpokladaná úspešnosť 100 % = 5 záznamov z poloriadeného rozhovoru,
                                         - s 5 sudcami predpokladaná úspešnosť 100 % = 5 záznamov z poloriadeného rozhovoru.
                                         -    s 5 advokátmi, predpokladaná úspešnosť 100 % = 5 záznamov z poloriadeného rozhovoru.
 
Úloha bola realizovaná v rokoch 2006 - 2009, terénny výskum v období august – november 2008. Riešenie vedeckej úlohy bolo rozdelené do štyroch etáp.
1.  ETAPA júl - december 2006
Teoreticko-empirická analýza výskumu „Digitálna a klasická fototechnika v Policajnom zbore, jej využitie v kriminalistickej praxi“, ktorej cieľom bolo štúdium problému a spracovanie zámyslu výskumu. Obsahom tejto etapy bolo najmä štúdium literárnych prameňov a:
- zhodnotenie doterajších poznatkov a výskumov,
-popis základného pojmového aparátu,
-právne, technické, logistické ai. analýzy aspektov problému.
 
2.  ETAPA      august 2006
Spracovanie a oponentúra projektu výskumu „Fototechnika v kriminalistickej praxi“, ktorého obsahom je:
-popis problému, východiská, zdroje, objekt, predmet a podmienky výskumu, použité metódy a techniky,
-oponentúra projektu,
-zapracovanie pripomienok z oponentúry.
3.  ETAPA     január 2007 - december 2008
Realizácia výskumu:
príprava a expedícia techník, zber údajov, priebežné spracovávanie údajov a ich priebežná čiastočná interpretácia, s cieľom posúdiť:
-   stav klasickej fototechniky na útvaroch PZ,
-    poznania stavu digitálnej fototechniky na útvaroch PZ,
-    používanie klasickej fototechniky na útvaroch PZ v kriminalistickej praxi,
-     stav používania digitálnej fototechniky na útvaroch PZ v kriminalistickej praxi,
-     odraz poznatkov o obstarávaní klasickej a digitálnej fototechniky na útvaroch PZ,
-   poznanie o iných problémoch vznikajúcim v súvislosti používaním klasickej a digitálnej fototechniky na útvaroch PZ,
-    poznanie o nepoužívanej klasickej fototechnike, ktorá je nakúpená na útvaroch PZ.
4.  ETAPA        september 2008 - júl 2009
Spracovávanie výsledkov výskumu:
-         doplnenie výskumu podľa potreby,
-         priebežné hodnotenie a doplnenie výskumu,
-         záverečná kvantitatívna a kvantitatívna analýza,
-         záverečná interpretácia,
-         závery pre teóriu a policajnú prax.
-    zhodnotenie kladov a nedostatkov projektu a jeho realizácie, diskusia.
-    doporučenia pre využitie výsledkov práce.
Príprava a spracovanie záverečnej správy a ostatných koncových výstupov.
XX. rezerva           apríl 2009 - december 2009
Výsledky budú následne publikované v monografickej podobe, distribuované do policajnej praxe priamo v podobe záverečnej správy a súčasne ako výstupy na www.miestocinu.sk
V širšom kontexte sa výskumná úloha stala v rokoch 2007 – 2009 súčasťou komplexnej výskumnej úlohy „Metódy a postupy práce na mieste činu“ (2007 – 2010).